Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
van Supremium(Nederland) BV, gevestigd te ‘s – Gravenhage, hierna te noemen Supremium, en haar opdrachtgevers, hierna te noemen cliënt.

Artikel 1 – Algemeen

Een algemene verwijzing door cliënt naar welke voorwaarden dan ook wordt door Supremium niet aanvaardt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen van Supremium aan cliënt zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen.
 2. Supremium is eerst aan cliënt’s opdracht of order gebonden, wanneer Supremium de order schriftelijk heeft bevestigd. De cliënt is zowel door mondelinge als door schriftelijke opdracht gebonden.

Artikel 3 – Betaling

 1. Indien niet anders schriftelijk overeengekomen geschieden betalingen door cliënt aan Supremium binnen 14 dagen na factuurdatum ten kantore van Supremium of een door Supremium aan te wijzen bankrekening. Aftrek van enig korting of schuldvergelijk is de cliënt niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien cliënt binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Supremium zonder enig ingebrekestelling het recht hem daarvoor de wettige rente per maand vanaf vervaldag der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, met een minimum bedrag van 15 % van de hoofdvordering.

Artikel 4 – Eigen werk

 1. Supremium berekent cliënt eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks op eigen facturen door.
 2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: artwork, werktekeningen, reproducties en dergelijke.
 3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen genoemde werkzaamheden, niet zijnde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene verkoopvoorwaarden, wordt Supremium door cliënt gehonoreerd op nader door cliënt en Supremium vast te stellen voorwaarden.

Artikel 5 – Maten en hoeveelheden

Maten en hoeveelheden der bestelde goederen zullen door Supremium zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden, met dien verstande echter dat een tolerantie van 5 % naar boven en naar beneden is toegestaan.

Artikel 6 – Deeluitvoering

 1. Het staat Supremium vrij de order in gedeelten uit te voeren.
 2. Elke deellevering ter zake van goederen of diensten kan afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 7 – Termijn

 1. De periode waarbinnen Supremium de tussen de cliënt en Supremium overeengekomen diensten moet verrichten, gaat niet eerder in dan nadat a) Supremium de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, b) alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, c) alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn, d) de cliënt aan Supremium bovendien de door Supremium voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.
 2. Deze overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang client in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang Supremium door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesses kan doen gelden.
 3. Overschrijding van de tijd waarbinnen Supremium de diensten moet hebben verricht, door welke oorzaak dan ook, zal cliënt, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van Supremium en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mochten voortvloeien.

Artikel 8 – Garantie

 1. Supremium staat er voor in dat zij tussen de cliënt en de haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.
 2. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door cliënt schriftelijk worden gereclameerd binnen acht dagen nadat Supremium de verrichte werkzaamheden aan cliënt heeft geleverd of voorgelegd. Bij gebreke van bedoelde reclame binnen genoemde termijn, vervalt de garantieverplichting van Supremium ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft cliënt niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met Supremium mocht voortvloeien.
 3. Vorderingen welke cliënt uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk zes maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. Supremium is van haar garantieverplichting geheel ontheven, indien cliënt derden buiten voorkennis en toestemming van Supremium werkzaamheden aan het door Supremium verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, danwel indien client niet behoorlijks of niet tijdig voldoet aan de enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 4. De garantie voor werkzaamheden door Supremium ten behoeve van cliënt aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit voor zover de bedoelde derden Supremium in dat geval geheel vrijwaren.
 5. De volledige kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, die door Supremium moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van cliënt worden ingeschakeld, komen voor rekening van cliënt indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van de cliënt.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Cliënt garandeert Supremium te allen tijde dat het gebruik door Supremium van door cliënt verstrekte gegevens of anderszins Supremium niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. Cliënt vrijwaart Supremium volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Supremium geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie.
 3. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door of namens Supremium die bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd zijn, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, onvervreemdbaar eigendom van Supremium.

Artikel 10 – Beëindiging

In geval cliënt enige verplichting krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag van zijn faillissement, voorlopige verlening van surseance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt cliënt zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft Supremium naar haar keuze het recht zonder sommatie de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of eveneens zonder sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Supremium tot enig schadevergoeding is verplicht.

Artikel 11 – Toepasselijk recht/Bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.
 2. Uitsluitend de competente rechter te ‘s – Gravenhage is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn. Uitsluitend Supremium heeft daarboven het recht als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde Rechter van de woonplaats van de gedaagde.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ’s-Gravenhage, d.d. 3 september 1992. Supremium(Nederland) bv

Download hier deze algemene voorwaarden